Missie & Beleid

Doel

Het Protestants Sociaal Centrum heeft tot doel hulp te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle vormen, aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging zorgt er voor opvang en hulp te verlenen in het Nederlands of Frans volgens de keuze van de betrokkene.

Opdrachten

Artikel 36 van het uitvoeringsbesluit van de Ordonnantie van 7 november 2002, omschrijft de draagwijdte van de opdrachten die ons zijn toevertrouwd als volgt : "De persoon in zijn geheel en in zijn integratiemogelijkheden helpen door te zorgen voor een eerste opvang, door de situatie van de gebruiker te analyseren en hem de nodige begeleiding en opvolging te bieden. De sociale band versterken en de personen een betere toegang tot de collectieve voorzieningen en hun grondrechten waarborgen. Inwerken op alle factoren die de sociale onzekerheid veroorzaken. Een beroep doen op de actieve medewerking van de geholpen personen, hun inburgering evenals die van hun families in de hand werken. Uitsluiting voorkomen en positieve acties met het oog op sociale integratie bevorderen. De gebruikers zo nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen om specifieke noodsituaties op te lossen. De opgespoorde institutionele tekortkomingen en leemten in de regelgeving aan de bevoegde overheden melden en voorstellen formuleren om die weg te werken."